Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies
Diensgroep vir senior lidmate

Die diensgroep se missie is om al die senior lidmate in ons gemeente by te staan en tot diens te wees waar hulle ons nodig mag hê. Daar word ook besoek tuis afgelê by senior lidmate.

Dienswerk sluit ons lidmate by Cosmos Ouetehuis in. Ons reik ook uit met Paas- en Kersfeestye deur bederf pakkies vir ons lidmate by Cosmos af te lewer. Daar word ook verjaarsdag geskenke aan hierdie lidmate gegee.

Aan die einde van November word senior lidmate uitgenooi na die afsluitings kersete.

'n Donasie vir die bediening en verskafing van verversings by begrafnisse, asook vrywillige donasies, word gebruik om al ons projekte te finansier. Ons hartlike dank aan u vir die fondse.


Kuierhoekies  vir 2015

Die 21 ste Oktober kuiers die senior lidmate van Parkrand by Elsburg se seniors. Dit gaan een groot fees wees

Die 18de Novmeber is ons senior lidmate se kersprogram en  daarna eet en kuier ons saam , moenie dit misloop nie


Desember - Lewer kerspakkies by Cosmos af


Benodig U ….