Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies
DIAKENS

Daar is tans 39 wyke, ons het 20 diakens en die res van die wyke word bedien deur kollektante.

Ons diakens se doelwit is om die hoop wat daar in Christus is in die wereld sigbaar te maak deur te dien met liefde en uit te reik na almal wat nood het.

Ons help tans 'n voedingsprojek by Laerskool Van Dykpark waar ons elke Donderdag kos voorsien vir behoeftige kinders. Ook ander behoeftes soos klere, komberse,

skoolskoene en truie word aangekoop vir die kinders

Die diakens is ook diensbaar aan die bejaardes van ons gemeenskap. Ons het 'n bejaarde kuierhoekie en reik ook uit na behoeftige bejaardes by Cosmos en ander diensorgane.

Van ons eie gemeentelede word ook gehelp met kos en ander behoeftes waar nodig.

Indien u behulpsaam kan wees kontak asb met Edzard Liebenberg 0828939834


Hier is ons diakens se kontak besonderhede:

Edzard Liebenberg   Tel nr  0828939834

Herman Pieters Wyk BS 03 (083 461 2199)

Trienie Ikking Wyk LD02 (011 896 1776)

Mollie Posthumus Wyk SW 03 (083 754 6222)

Nionette Barbosa Wyk SW 04 (011 896 4036)

Robbie Robbertze Wyk SW 05 (011 896 1504)

Tersia Robbertze Wyk SW 05 (011 896 1504)

Gail Smal Wyk VD 11 (011 896 2841)

Cindy Steyn Wyk VD 12 ( 011 896 1298)

Douglas Miny    PR08   Tel nr0761669362
Die voorsitter van Parkrand se diakens is  Edzard Liebenberg 0828939834

Voorsitter  Diakens
Benodig U ….