Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Kategese: 10:00
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

Padkos

19 Augustus 2007: Ouers wat kinders seer maak.

My siel, Pa Hoeveel ekstra vakke Pa? Dux-leerling? Is dit wat Pa vra? Die prestasies, Pa, al is dit top, galgtou oor my kop. En my siel, Pa ... Kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, rekords moet ek nog behaal?...

Lees meer...  


Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksieshttp://www.armoedebediening.co.za/


Doulos Armsorg


Amptelike webblad van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika


http://www.nhk.co.za/


Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika


Soek en vergelyk in die Bybel.


http://www.bybel.co.za/search/


Bybelgenootskap van Suid Afrika

Hulpbron Biblioteek
Benodig U ….