Kerk Kalender
Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Kategese en mossie kerk vir die kleintjies
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

                                                                 Padkos

God het  ‘n doel met elkeen van ons se lewens.  Weet jy wat is jou lewensdoel   ?

Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies

Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Calendar
September 2014
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Benodig U ….