Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog / Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies
Kerkraad

Diakens

Ouderlinglinge

29 Julie  
Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Kategese: 10:00
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

Padkos:

Ouers wat kinders seer maak.

My siel, Pa Hoeveel ekstra vakke Pa? Dux-leerling? Is dit wat Pa vra? Die prestasies, Pa, al is dit top, galgtou oor my kop. En my siel, Pa ... Kan ek 'n klein-klein stukkie terug vra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal, rekords moet ek nog behaal?...

Lees meer...  


Predikant

Benodig U ….

Die kerkraad  benodig  mense wat wil uitreik en hulle geloof sigbaar maak.

God roep mense deur ‘n uiterlike  roeping maar ook deur die innerlike antwoord op die uiterlike roeping.


As jy wil deel word van  hierdie spesiale groep mense praat met ds Edzard

Tel nr 0834411840