KONTAK ONS
Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diens tye
Sondag Oggend diens: 09:00
Anonieme Versoek
Rig jou versoek hier

Padkos:

Jy kan ‘n verskil maak. God het reeds in jou lewe ‘n verskil gemaak. Moenie wag nie !!!!!!!

Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies
083 441 1840
Loading...
NHK Parkrand, Scribante 18, Liberadene,
Boksburg, Gauteng, 1459

Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Benodig U ….