Tuisblad / Kerk kalender / Vonkel Vroue / Gemeente Blog/ Preke/ Kerkraad/ Jeug/ Pers Uitgawe/ Hulpbron Biblioteek/ Kontak Ons

Registreer hier
Teken in naam
(Epos adres)
Wagwoord
Teken in 
Diensgroep vir senior
lidmate se missie is om
al die senior lidmate in
ons gemeente by te staan
en tot diens te wees.
Geloof Hoop en Liefde
“....bring ons dan voor God
Onse Vader in herinnering die
Werk van julle geloof, die 
Inspanning van julle liefde en 
Die volharding van hulle hoop
Op ons Here Jesus Christus.”
1 Thes 1:3
Kompetisies
Fondsinsameling
Hervormde Kerk Parkrand
se Funksies
PREDIKANT  

Ds. Edzard van Baalen en sy vrou Madeleine is werksaam in die Hervormde Kerk Parkrand.

Hulle het twee kinders, Amore en Edzard. Maak asb van die geleentheid gebruik om met hulle kontak te maak. Hulle sal u sommer gou laat tuis voel en deel maak van 'n dinamiese gemeente.


Benodig U ….